Prostsze sprawozdania – Romuald Szczawiński

Wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości związanych ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym i dotyczących sprawozdań finansowych dla spółek kapitałowych zakłada projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, przyjęty przez Radę Ministrów 30 ,o3.2015 r.  Dzięki zmianom sporządzenie sprawozdań będzie tańsze, co poprawi warunki funkcjonowania jednostek małych.

Projekt zakłada zmiany w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych , To m.in. brak mozliwości zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku małej grupy kapitałowej, jeżeli którakolwiek z jednostek w takiej grupie jest jednostką działającą na rynku finansowym, np. bankiem, zakładem ubezpieczeń, emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto na ułatwienia mogą liczyć organizacje pozarządowe-z wyłączeniem spółek kapitałowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednostki będą mogły zastosować nowe rozporządzenia do sporządzania sprawozdań finansowych już za rok obrotowy 2015 .

romuald szczawiński

Ekonomia – Romuald Szczawiński

ekonomia

Ekonomia to nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr.

Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym, słowo ,,ekonomia” wywodzi się od  słowa greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i prawo, reguła.

Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów, które mogą mieć także inne, alternatywne zastosowania w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielenia ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie .

Jednym z podstawowych pojęć ekonomii jest rzadkość dóbr, niemal wszystko jest rzadkie, żadna ilość dóbr nie jest w stanie całkowicie usatysfakcjonować społeczeństwa, bez względu na stopień zamożności każdy chce mieć więcej, ekonomia nazywa ten stan nieograniczonością potrzeb ludzkich.

romuald szczawiński